28 شهریور (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
29 شهریور (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
30 شهریور (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

موزه در خبرگزاری ها

برگزاری همایش علوم زیستی

۱ شهریور , ۱۳۹۶  

scan


404