30 آبان (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
1 آذر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
2 آذر (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

موزه در خبرگزاری ها

برگزاری همایش علوم زیستی

۱ شهریور , ۱۳۹۶  

scan


404