2 فروردین (دیروز): عید نوروز- تعطیل
3 فروردین (امروز): بازدید از موزه
4 فروردین (فردا): بازدید از موزه

اولویت های پژوهشی گالری ریاضی

گالری ریاضی در سه بخش تمدن‌های آغازگر، مشاهیر ریاضی ایران و جهان و مسائل مشهور ریاضی راه‌اندازی می‌شود که جزئیات هر بخش به تفکیک آمده است.

منظور از تمدن‌های آغازگر مطالعۀ سیر پیشرفت دانش ریاضی و حسابگری نزد تمدن‌های منطقۀ بین‌النهرین است. در این میان به سه تمدن یونانی، هندی و چینی نیز توجه خواهیم کرد. هدف از این انتخاب بررسی پیشرفت‌های دانش ریاضی در آن بخش از جهان باستان است که احتمالاً از یکدیگر تأثیر پذیرفته‌اند. نشان دادن سیر تبدیل ریاضیات کاربردی به ریاضیات برهانی و هندسه در این سند مورد نظر است.

ریاضیات غیر مکتوب در تمدن های باستانی

ریاضیات مکتوب:

مصر

بابل

یونان

چین

هند قدیم، عصر کلاسیک و پس از آن

دستاوردهای اسلامی

اروپای غربی

محاسبه و معرفی عدد پی و نپر

تربیع، تضعیف و تثلیث

آخرین قضیه فرما

مثلث خیام

e^iπ=-۱

معرفی دو مسئله باز ریاضی

حدس گلدباخ

معرفی مسائل هیلبرت

تهیه کننده طرح می‌تواند، خود سازندۀ مصنوعات موزه‌ای پیشنهادی در طرح باشد و تنها لازم است به کلیت طراحی مفهومی و محیطی گالری وفادار بماند.

این مشاهیر عبارتند از:

ریاضیدانان مرد مسلمان/ ایرانی:

ابن هیثم

ابوکامل

ابونصر عراق

اثیرالدین ابهری

الغ بیک

بنوموسی

بوزجانی

بهاءالدین عاملی( شیخ عاملی)

بیرجندی

بیرونی

ثابت ابن قرّه

محمد ابن موسی خوارزمی

سجزی

شرف الدین طوسی

عمر خیام

قاضی زاده رومی

قطب الدین شیرازی

جمشید کاشانی

کرجی

کمال الدین ابن یونس

کوشیارگیلی

محمد باقر یزدی

نصیرالدین طوسی ( خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر غلامحسین مصاحب

مهدی بهزاد

لطفی علی عسکرزاده

نیما ارکانی حامد

علی محمد اصفهانی

عبدالغفار نجم الدوله

ریاضیدانان زن مسلمان/ ایرانی:

مریم میرزاخانی

ریاضیدانان مرد غیرمسلمان/ غیرایرانی:

منلائوس

اقلیدس

ارشمیدس

دکارت

فرما

نیوتن

برنولی

اویلر

لاگرانژ

لاپلاس

گاوس

لباچفسکی

لئوناردو فیبوناتچی

کرونکر

ریمان

پوانکاره

هیلبرت

هایزنبرگ

شرودینگر

هاردی

جان فون نویمان

ادوارد ویتن

ریاضیدانان زن غیر مسلمان/ غیرایرانی:

امی نوتر

Фильчаков прокурор харькова