شناسه موزه های ایرانی

۳۰ ارد , ۱۳۹۷  

29 تیر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
30 تیر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
31 تیر (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه